[ στην κεντρική σελίδα του Φόρουμ ]

[ to the main page ]

Παγκόσμιο Φόρουμ Φιλοσόφων
3-ου Διαλεκτική ΣΥΜΠΟΣΙΟ
"Οι Άριστες Φιλοσοφικές Ιδέες εκπαιδεύουν, σταθεροποιούν και ενώνουν την Ανθρωπότητα "

              

Θέματα του προγράμματος του Φόρουμ και τα έγγραφα με τα οποία συμβάλλουν οι Παγκόσμιοι Στοχαστές

Topic 1 
Influence of the «UNESCO Strategy on Philosophy» on increase of the effectiveness of the «Global Development Goals of Humanity in the 21st century», being the first step towards achieving the «Millennium Development Goals», proclaimed by the United Nations Organization as a guide to follow by all peoples and nations on the Earth
1ο Θέμα. Επίδραση της «Στρατηγικής της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Φιλοσοφία» ως προς την αύξηση της αποτελεσματικότητας των «Παγκόσμιων Αναπτυξιακών Στόχων της Ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα", το πρώτο βήμα προς την επίτευξη των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας", όπως διακηρύχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως οδηγός για όλους τους λαούς και τα έθνη στη Γη.
9 
Topic 2 
The true scientific picture of the World – modern philosophical approaches
2ο Θέμα. Η πραγματική επιστημονική εικόνα του κόσμου - σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις.
10 
Topic 3 
List of the main global threats and challenges to the Humanity of nowadays and in the near future
3ο Θέμα. Κατάλογος των κυριότερων παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων για την ανθρωπότητα τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον.
11 
Topic 4 
Reason and morality as basis for universal upbringing and educating human consciousness, motivation of pure human behavior
4ο Θέμα. Η Λογική και η Ηθική ως βάση για την παγκόσμια ανατροφή και εκπαίδευση της ανθρώπινης συνείδησης, τα κίνητρα της αγνής ανθρώπινης συμπεριφοράς.
12 
Topic 5 
Unified enumerations of contemporary true values and vices, duties and rights of any individual, for every Man
5ο Θέμα. Ενιαία απαρίθμηση των σύγχρονων πραγματικών προτερημάτων και ελαττωμάτων, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε ατόμου, κάθε άνδρα.
9 
Topic 6 
Standards of culture of behaviour as the most vital part of human culture nowadays. From dialogue of cultures to their rapprochement and transuniversalization
6ο Θέμα. Πρότυπα του πολιτισμού της συμπεριφοράς ως το πιο ζωτικό μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού στις μέρες μας. Από τον διάλογο των πολιτισμών στην επαναπροσέγγιση και διεθνοποίησή τους.
11 
Topic 7 
Ways of elimination of differences between individuals with a view of unification of human mentality to consolidate them worldwide. Mental parameters of the modern Man and ways of his integration into present-day structures of social life
7ο Θέμα. Τρόποι εξάλειψης των διαφορών μεταξύ των ατόμων με σκοπό την ενοποίηση της ανθρώπινης νοοτροπίας για την σταθεροποίησή τους σε όλο τον κόσμο. Πνευματικές παραμέτροι του σύγχρονου Ανθρώπου και τρόπουι ενσωμάτωσής του στις σημερινές δομές της κοινωνικής ζωής.
12 
Topic 8 
Main features of generally accepted healthy lifestyle and respectable culture of social secular behavior
8ο Θέμα. Κύρια χαρακτηριστικά των κοινώς αποδεκτού υγιεινού τρόπου ζωής και αξιοσέβαστου πολιτισμού της κοινωνικής κοσμικής συμπεριφοράς.
10 
Topic 9 
Citizenship of the XXI-st century through civil upbringing, education and enlightenment. Variants of effective and reasonable social self-governance and administering
9ο Θέμα. Ιθαγένεια της ΧΧΙ-ου αιώνα, μέσω της πολιτικής ανατροφή, την εκπαίδευση και την φώτιση. Παραλλαγές της αποτελεσματικής και εύλογης κοινωνικής αυτοδιαχείρισης.
12 
Topic 10 
Theism, clericalism and secularism – what their balance should be in the 21st century?
10ο Θέμα. Θεϊσμός, Κληροκρατία και Αντικληρισμός - ποια θα πρέπει να είναι η ισορροπία τους στον 21ο αιώνα;
12
Topic 11 
The Resolution 1580 (2007) of the Council of Europe “The dangers of creationism in education” – does it concern only Europeans?
11ο Θέμα. Το ψήφισμα 1580 (2007) του Συμβουλίου της Ευρώπης «Οι κίνδυνοι του Δημιουργισμού στην εκπαίδευση" - αφορά μόνο τους Ευρωπαίους;
5 
Topic 12 
Concept of further development of the Humanity – how it should look like?
12ο Θέμα. Έννοια της περαιτέρω ανάπτυξης της ανθρωπότητας – τι μορφή πρέπει να έχει;
18 
Topic 13 
Self-governance of the Humanity: World Government, World Constitution, Unified ideology, World citizenship – isn’t it the time to start creating real social institutions on the basis of these ideas?
13ο Θέμα. Αυτο-διακυβέρνηση της Ανθρωπότητας: Παγκόσμια Κυβέρνηση, Παγκόσμιο Σύνταγμα, Ενοποιημένη ιδεολογία, Παγκόσμια υπηκοότητα - δεν είναι η ώρα να ξεκινήσει η δημιουργία πραγματικών κοινωνικών θεσμών βάσει αυτών των ιδεών;
12 
Topic 14 
Citizens of the World – what should be the process of their educating, training and multiplying, its monitoring and formalization to raise confidence and respect for this status?
14ο Θέμα. Οι πολίτες του κόσμου - ποια θα πρέπει να είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολλαπλασιασμού τους, η παρακολούθηση και τυποποίησή της για να αυξήσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό προς αυτήν την κατάσταση;
14 
Topic 15 
How to improve the Life of Humanity globally - the most interesting, wise and reasonable suggestions of practical philosophy
15ο Θέμα. Προς τη βελτίωση της ζωή της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο - οι πιο ενδιαφέρουσες, σοφές και λογικές προτάσεις της πρακτικής φιλοσοφίας.
11 

You may contact us

to President of Forum
to Programme Committee

All rights reserved © wpf-unesco.org